Jai Loyal
Zero To 1000 (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 3:41
bpm: 70
key: 12A

Uploaded by: Jailoyal

November 27, 2017Jai Loyal
Zero To 1000 (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 3:41
bpm: 70
key: 12A

Uploaded by: Jailoyal

November 27, 2017