Stimulant
Minimum Wage (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:43
bpm: 101
key: 7d

November 8, 2012


Good Formula Riddim

Stimulant
Minimum Wage (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:43
bpm: 101
key: 7d

November 8, 2012


Good Formula Riddim