Elephant Man & Beenie Man
We Nah Tek Bad Up (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:53
bpm: 98
key: 9d

November 11, 2012Elephant Man & Beenie Man
We Nah Tek Bad Up (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:53
bpm: 98
key: 9d

November 11, 2012