Nicki Minaj ft Parker
Hell Yeah (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:11
bpm: 109
key: 12m

November 18, 2012Nicki Minaj ft Parker
Hell Yeah (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:11
bpm: 109
key: 12m

November 18, 2012