Banana
Banana (Instrumental)


genre: Reggae
length: 2:30
bpm: 110
key: 1m

December 11, 2012


Tonic Wine Riddim

Banana
Banana (Instrumental)


genre: Reggae
length: 2:30
bpm: 110
key: 1m

December 11, 2012


Tonic Wine Riddim