Sah Jam
Power Wine (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:52
bpm: 128
key: 7m

December 19, 2012


Thump It Riddim

Sah Jam
Power Wine (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:52
bpm: 128
key: 7m

December 19, 2012


Thump It Riddim