Blak Diamon
Gimmi The Paper (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:18
bpm: 97
key: 12m

January 6, 2013


Jupiter Riddim

Blak Diamon
Gimmi The Paper (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:18
bpm: 97
key: 12m

January 6, 2013


Jupiter Riddim