Versitile
Nuh Tek Talk (Clean)


genre: Reggae
length: 3:18
bpm: 97
key: 12m

January 6, 2013


Jupiter Riddim

Versitile
Nuh Tek Talk (Clean)


genre: Reggae
length: 3:18
bpm: 97
key: 12m

January 6, 2013


Jupiter Riddim