Dem Turf Boiz
Pimp Shit (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:34
bpm: 84
key: 7m

January 19, 2013Dem Turf Boiz
Pimp Shit (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:34
bpm: 84
key: 7m

January 19, 2013