Carly Rae Jepsen
The Kiss (Seamus Haji Remix Short Edit Main)


genre: Hip-Hop
length: 3:11
bpm: 128
key: 12m

January 22, 2013Carly Rae Jepsen
The Kiss (Seamus Haji Remix Short Edit Main)


genre: Hip-Hop
length: 3:11
bpm: 128
key: 12m

January 22, 2013