Iyara
Wine Fimi Babya (Clean)


genre: Reggae
length: 3:08
bpm: 100
key: 1m

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim

Iyara
Wine Fimi Babya (Clean)


genre: Reggae
length: 3:08
bpm: 100
key: 1m

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim